Het beleidsplan

Beleidsplan Stichting Tous Ensemble 2022-2024

1. Inleiding

Tous Ensemble is een nieuwe stichting met ervaren bestuursleden en een stevig netwerk op het gebied van kleinschalige ontwikkelingsprojecten zowel in Nederland als in Senegal. De stichting is opgericht door Petra, Fenne en Esther. Educatie, kansengelijkheid, mobiliteit en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van een land. Daar wil Tous Ensemble aan bijdragen.

Petra verbleef als docent Frans enige maanden in Senegal. Geïnspireerd door haar ervaringen op verschillende scholen begon zij het onderwijsproject Tous Ensemble. Esther deed in 1992 tijdens haar studie antropologie onderzoek naar gehandicapten in Senegal. Zij was lange tijd als voorzitter van stichting Kakaran verantwoordelijk voor projecten op het gebied van gehandicaptenzorg en onderwijs in Senegal. Fenne is twee jaar geleden als docent geschiedenis betrokken geraakt bij het project van haar collega Petra. 

Stichting Tous Ensemble is gevestigd in Bussum. Adres: Bisonstraat 10, 1402 TZ Bussum

2. Doelstellingen

1. De verbetering van de leer-en werkomstandigheden binnen het onderwijs in (maar niet beperkt tot) Senegal. Bijvoorbeeld door het kopen van lesmaterialen, boeken, het investeren in (verduurzaming van) gebouwen, het ondersteunen van digitaal onderwijs.

2. Het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarmere kinderen in Senegal, met name op het gebied van gehandicaptenzorg. 

3. Het verkleinen van de kansenongelijkheid voor jongeren door het faciliteren van vervolgopleidingen of de ondersteuning bij de zoektocht naar betaald werk.

4. Wij onderschrijven bij al onze projecten de VN werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals). 

3. Strategie

Door het kleinschalige karakter en de persoonlijke betrokkenheid van zowel de bestuursleden als hun contactpersonen in Senegal wordt toegezien op een volledige besteding van de fondsen aan de beoogde projecten. Met regelmaat zullen de bestuursleden afreizen naar Senegal om de projecten te volgen en evalueren.

In elke regio waar projecten lopen, is een contactpersoon, te weten:

Dakar- Samba Sow

Diass- Moustapha Fall

Mbour- Nommez en Bineta Ba- Mbour  / Ibu Ba (hun zoon)

Tambacounda – Awa Gningue (onderwijs, gehandicaptenzorg)

Tambacounda- AMO, Ndongo Sow (mobiele orthopedische werkplaats)

4. Financiën

De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van giften van particulieren, bedrijven en organisaties. Financieel bijdragen kan door een incidentele donatie, een structurele donatie via vrienden van Tous Ensemble of een donatie per project. 

Daarnaast kunnen evenementen worden georganiseerd voor het werven van gelden. Te denken valt aan een Kerstmarkt, een benefietdiner of concert. 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van de stichting. Deze staan in meer detail omschreven in de statuten.

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en er worden nauwelijks kosten gemaakt. Reizen naar Senegal zijn op kosten van de bestuursleden. Zo kan vrijwel het volledige vermogen worden besteed aan projecten in Senegal.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

  • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
  • Beheren en besteden van de gelden;

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84977078  en heeft de ANBI status, hetgeen betekent dat de jaarrekeningen aan de belasting worden voorgelegd, maar ook dat donateurs belastingvoordeel hebben van hun gift aan de stichting.

5. Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

– Voorzitter is Petra Niessen- de Bruijn, petra@tousensemble.nu
– Secretaris is Esther Kruijswijk, esther@tousensemble.nu
– Penningmeester is Fenne Meijer, fenne@tousensemble.nu

Het algemene emailadres van de stichting is: info@tousensemble.nu

Het bestuur komt een keer per kwartaal samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen gemaakt.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de fondsenwerving, de organisatie, de uitvoering van de projecten en de communicatie over activiteiten naar vrienden van de stichting en donateurs middels nieuwsbrief en berichten op de website.

6 Activiteiten Stichting

De stichting ondersteunt alleen projecten die op initiatief vanuit Senegal worden aangevraagd. 

In overleg met het bestuur van stichting Kakaran, is besloten twee lopende projecten van deze stichting onder te brengen bij Tous Ensemble.

1. Rijdende orthopedische werkplaats, AMO (Atelier Mobile Orthopédique), is een project dat 26 jaar geleden werd gestart. Het project bestaat uit een tot orthopedische werkplaats omgebouwde pickup die in verschillende regio’s in Senegal rijdt om gehandicapten, met name kinderen, te helpen aan protheses en revalidaties. Hierdoor kunnen zij naar school en hebben een beter toekomstperspectief. 

2. Project Tous Ensemble, dat twee jaar geleden startte en zich ten doel stelt de werkomstandigheden van leerlingen en docenten op het Lycée de Diass en het schooltje Les petits Pieds in Dakar, te verbeteren.

7 Toekomst

Met enthousiasme zetten Fenne, Petra en Esther de lopende projecten voort en zullen nieuwe projecten starten die passen binnen de doelstellingen van de stichting.

Nieuwe projecten voor komend jaar zijn onder andere:

  1. Moestuin 

Met de opbrengst van een moestuin worden inkomsten gegenereerd voor niet betaalde medewerkers. Kleuters doen kennis op over de natuur en het draagt bij aan gezondere maaltijden. 

  1. RecycPlastique (hergebruik plastic)

In overleg met orthopedische instrumentmakers in Senegal, docenten en kunstenaars, is het idee ontstaan om een educatief project te ontwikkelen rondom zwerfplastic. Door op scholen voorlichting te geven over plastic afval en inzamelingsacties te organiseren, wordt de bewustwording omtrent het afvalprobleem vergroot. Het plastic kan worden hergebruikt om met leerlingen kunstwerken te maken. In orthopedische werkplaatsen kunnen verschillende soorten plastic worden hergebruikt voor orthopedisch toepassingen.